Algemene voorwaarden

De dienst “Birdytools” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Dazzled. Aan het gebruik van Birdytools zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Birdytools te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Birdytools schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

 • 1.1. Met Birdytools kunt u gebruiken maken van verschillende hulpmiddelen die het boekhouden met Moneybird gemakkelijker maken.
 • 1.2. Om Birydtools te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u door middel van OAuth 2.0 (Sociale login) koppelingen het platform gebruiken.
 • 1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord of OAuth 2.0 af te schermen voor onbevoegden. In gebruik van een wachtwoord dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Birdytools mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord of OAuth 2.0, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

Artikel 2. Gebruiksregels

 • 2.1. Het is verboden Birdytools te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 • 2.2. Indien Birdytools constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Birdytools zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 • 2.3. Indien naar het oordeel van Birdytools hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Birdytools of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Birdytools gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • 2.4. Birdytools is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 • 2.5. Birdytools kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Birdytools van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 • 3.1. Birdytools spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 • 3.2. Birdytools onderhoudt Birdytools actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Birdytools dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 • 3.3. Birdytools mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Birdytools aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Birdytools zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 • 4.1. De dienst Birdytools, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Birdytools. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Birdytools, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • 4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Birdytools heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 • 4.3. Indien u informatie stuurt naar Birdytools, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 • 4.4. Birdytools zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Birdytools, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Birdytools daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Birdytools zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

 • 5.1. Aan het gebruik van Birdytools is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel vooraf.
 • 5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso of door creditcard betaling.
 • 5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • 6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Birdytools beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
 • 6.2. Birdytools is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Birdytools meldt.
 • 6.4. In geval van overmacht is Birdytools nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

 • 7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor een periode gelijk aan de overeengekomen facturatieperiode.
 • 7.2. Indien gekozen is voor maandelijkse facturatie, is de overeenkomst steeds per maand opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Bij jaarlijks en tweejaarlijkse facturatie is de overeenkomst steeds uiterlijk een maand voor het einde van de periode opzegbaar.
 • 7.3. Opzegging dient te gebeuren via het account of zoals op de website gemeld.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

 • 8.1. Birdytools mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
 • 8.2. Birdytools zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
 • 8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

 • 9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Birdytools worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Birdytools gevestigd is.
 • 9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 • 9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Birdytools wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 • 9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • 9.6. Birdytools is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Birdytools of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.